Конспект

Какво трябва да знае пещернякът

I. Спелеология и пещерно дело в България и света
Пещерно дело и спелеология - същност и цели; организация на дейността на пещерните клубове и на БФС; история на пещерното дело в България и в света; дейността на ПК "Искър"; пещери и пропасти в България и в света.

II. Спелеология
1) Геология
Карст и карстов процес; образуване и развитие на пещерите; първични и вторични пещерни образувания; приблизителна класификация на пещерите по морфоложки признак; геоложки и хидроложки изследвания в пещерите (минерология, седиментология, морфология, хидрология).
2) Климатология на пещерите
Елементи на пещерния микроклимат; климатоложки изследвания в пещерите.
3) Биоспелеология
Живи организми, обитаващи пещерите; класификация; изучаване на пещерните обитатели.
4) Археологически и етнографски проучвания, провеждане на изследванията; топонимия на пещерите.
5) Документиране на пещерите
Търсене и проучване на нови пещери и пропасти. Картиране на пещери и пропасти - основни принципи и похвати; оформяне на картите и другите необходими документи; Главна картотека на пещерите в България (ГКПБ).
6) Опазване на пещерния свят
Антропогенни фактори, влияещи на пещерите и на елементите на пещерната среда; стопански дейности в пещерите; благоустрояване на пещери; действия по опазването на пещерите и карстовите райони. Нормативна уредба, засягаща пещерите и пещерното дело.

III. Тактика на проникването в пещери и пропасти
1) Екипировка за проникване в пещери и пропасти. Облекло; осветление; бивачни съоръжения; лодки; други.
2) Проникване в пещери и пропасти
Тактика на проникване в хоризонтални пещери; тактика на проникване в пропастни пещери; наредба за проникване в пещери и пропасти.
3) Аварийни ситуации при проникване в пещери и пропасти и преодоляването им
Възможни аварийни ситуации; фактори, довеждащи до нещастни случаи; действия при различни аварийни ситуации; първа медицинска помощ на пострадал.
* 4) Организация и тактика на големи пещерни експедиции

IV. Алпийска техника за преодоляване на отвесни участъци
1) Похвати и системи за преодоляване на отвесни участъци; видове осигуровки.
** 2) Техника на единичното въже
Същност; предимства и недостатъци; необходима екипировка и съоръжения; поддръжка на екипировката; понятие за статично и динамично натоварване, фактор на падане; видове опори и изграждането им; екипиране на отвеси с единично въже и осигуряване на безопасността.
3) Алпийски възли
** 4) Сигурност при преодоляване на отвесни участъци; осигурителна верига; сигурност на отделните звена.

V. ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
1) Проникване в хоризонтална пещера
2) Спускане и изкачване по стълба
3) Движение по хоризонтален парапет
4) Система "Дед": спускане, изкачване, преминаване на междинни закрепвания, смяна на посоката на движение, преминаване на възли, екипиране на система за ТЕВ; прихващане на пострадал на въже.
5) Организиране на прост полиспаст
* 6) Проникване в пропастна пещера, проникване във водна пещера, организиране на надземен бивак.
* 7) Изкачване на отвесен участък в алпийска свръзка, спускане на рапел "Дюлфер"
8) Картиране на пещера

ЛИТЕРАТУРА:
1. "Алманах на българската спелеология", БФСп, 2009
2. "Българска спелеология", год. на клуба в Чепеларе, 1989 - 1991
3. "Български пещери", год. на БФС (БФПД)
4. "Българи в бездните на света", ред. А. Жалов, С., 1986
5. "Наставление по вертикална спелеология" (Мередит, М., "Вертикална спелеология", С., 1983), БФСп, 1988
6. Пенчев С., "Вълшебен свят", С., 1970
7. Делчев Хр., "Спелеология и пещерно дело" (учебник за ВИФ), С., 1979
8. Жалов, А. и др., Материали по история на спелеологията в България (статии)
9. Кастере Н., "Зов бездны", М., 1964
10. Кастере Н., "Тридцать лет под землей", М., 1964
11. Кастьоре Н., "Моят живот под земята", С., 1967 (Кастере, Н., "Моя жизнь под землей", 1974)
12. "Кратък наръчник по долекарска помощ", БФСп, 2007
13. Марбак Ж., Б. Турт, "Техника на алпийската спелеология", БФСп, 2004
14. Мирчев В., "Жан Бернар '84", С., 1987
15. Недков П., "АБВ на техниката на единичното въже", С., 1983
16. Петров Иван И., "Небе от камък", С., 1977
17. Попов Вл., "Пътешествие под земята", С., 1982
18. "Сборник с лекции за обучение", БФСп, 2005
19. "Спелеопрактика", пер. издание на ССС, 1987 - 1988
"Спелеопрактика", пер. издание, 1998 -
20. Трантеев П., Ю. Велинов, "Картиране на пещери и пропасти", С., 1981
21. Трантеев П., К. Косев, "Пещерите в България", С., 1978
22. Трантеев П., "Пещери - туристически обекти", С., 1965
23. "Encyclopedia of Caves", ed. Culver D., White W., Burlington/London, 2005
24. "Encyclopedia of Caves and Karst Science", ed. Gunn J., London/New York, 2004
25. Свойства на материалите за въжета
26. Сборник от лекции за обучение по спелеология (англ. език) и др.

ПК "Искър" - София, 2010 год.
----------------------------------
*) Извън програмата за придобиване на квалификация "Пещерняк"
**) Изпитът за квалификация "Пещерняк" по теоретичен въпрос "Техника на единичното въже" се провежда чрез тест, разработен от ПК "Искър"