Отчет за дейността на ПК „Искър“ София за 2016 г.

Отчет за дейността на ПК „Искър“ - София за 2016 г.

1. Организационно състояние
През 2016 г. числеността на ПК “Искър“ се увеличава с 5-ма нови члена и намалява с 7 члена, като общия брой на членовете става 26 члена.
Почти всички членове са активни в организираните мероприятия, както от клуба, така и от БФСп.

Клубните сбирки продължиха да се провеждат в Мед. Колеж „Й. Филаретова“. Почти всички членове взимат участие в клубните сбирки в сряда. В обсъжданията на клубни въпроси също се включват почти всички членове.

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. Клубът взима участие в провежданите през годината събрания на БФСп.

Клубът взе участие и в редица мероприятия организирани от БФСп – национални експедиции, тренировъчни сборове,  международни експедиции (Тененгебирге 2016),

През изминаващата година бяха проведени 4 събрания на УС за:

  • Закупуване на клубен инвентар, резултати от инвентаризацията, бракуване на стари въжета
  • приключване на курс пещерняк 2016 – избор на инструктори за оценяване
  • Прием на нови членове
  • Насрочване на ОС на ПК Искър

2. Финансово състояние
ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и вноски от курс „Пещерняк“. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване, хостинг на интернет сайта и за поддържане и обновяване на пещерния инвентар на клуба. Експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от касиера на клуба Димитър Кожухаров. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност – 37 експедиции (до 30.11.2016)
3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции
През 2016 г. клубът проведе самостоятелно 24 експедиционни прояви (срещу 13 от 2015), от тях:
-7 със спортно-тренировъчна цел,
-7 с проучвателни цели -Доковския въртоп, Гинска река, Петроханската, Джебин трап и
- 10 курсови/тренировъчни.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения
През 2016 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп - 4;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения - 5
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: 3 тренировъчни сбора.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2016 г.:
- националната проучвателна експедиция в масива Тенегебирге, Австрия - 1

4. Учебна дейност
ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат значителна част от ресурсите и времето на клуба. Последният курс „Пещерняк“ се проведе от средата на март 2016 и завърши на 12.06. 2016 г. с изпит. На допуснатите курсисти до изпит, успешно издържаха изпита 4-ма курсисти (всички), които в последствие подадоха молби за членство в клуба и бяха приети за редовни членове. Същите активно и редовно се включват в мероприятията на клуба. Специална заслуга и благодарност изказвам на Димитър Кожухаров за успешното представяне на курсистите.
Имахме и един курсист с положен Федерационен курс – Техническо усъвършенстване – Кирил Иванов

5. Научно-практическа дейност
5.1. Документиране на пещери – за 2016 г. нови карти и друга документация не е правена.
5.2 Проучвателна дейност:
През тази година усилията на клуба бяха съсредоточени в проучване на нови/стари спелеоложки обекти – като Гинска река, Въртопа на Док,  Петроханската, Джебин трап. Всеки от обектите дава след положеното усилие перспектива за отваряне. В отдавна проучената и картирана от Трифон Даалиев Джебин трап през 1968 г. беше открит нов паралелен отвес – Кирил Иванов, Захари Станков, Вальо Петров - Док. Друг паралелен от входа почти до дъното на пещерата предстои да бъде проучен и пещерата да бъде прекартирана. В района се очертаха и други обекти за проучване. Торбова дупка също дава следи за оптимизъм – Димитър Паунов (Голям Митак), Димитър Ангелов (Братока), Герасим.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността
През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост се извършваше чрез редовното поддържане на клубния сайт (iskar-speleo.org) със съдържание – снимки и кратки анотации върху проведените мероприятия.
Отново беше издаден клубен календар със снимки на членове на клуба – Герасим Леков, Цветан Остромски, Димитър Димитров (мушморока), Диана Стефанова (Ду).
За съжаление не бяха събрани материали за издаване на 5-годишника за дейността на ПК Искър.

Съставил:                            Г. Леков /Председател на ПК Искър София/
30.11.2016 г.