Отчет за дейността на ПК „Искър“ - София за 2015 г.

Отчет за дейността на ПК „Искър“ София за 2015 г.

1. Организационно състояние
През 2015 г. числеността на ПК “Искър“ се увеличава с 3-ма члена – 4 новоприети члена и 1 отписан, с което общия брой на членовете става 28 члена
Почти всички членове са активни в организираните мероприятия, както от клуба, така и от БФСп.
Клубните сбирки продължиха да се провеждат в Мед. Колеж „Й. Филаретова“. Вече сбирките бяха значително по-активни и почти всички членове на клуба участваха в сбирките.

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. Клубът взе участие в проведеното през годината общо събрание на БФСп.

Клубът взе участие и в редица мероприятия организирани от БФСп – национални експедиции, тренировъчни сборове,  международни експедиции (Тененгебирге 2015),

2. Финансово състояние
ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и вноски от курс „Пещерняк“. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване, хостинг на интернет сайта и за поддържане и обновяване на пещерния инвентар на клуба. Експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от касиера на клуба Димитър Кожухаров. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност
3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции
През 2015 г. клубът проведе самостоятелно 13 експедиционни прояви, от тях: 6 със спортно-тренировъчна цел, 6 с проучвателни цели и 1 обхода/разкопаване в райони.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2015 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп - 3;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения 5
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: 3 тренировъчни сбора.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2015 г.:
- 3-ма члена на клуба взеха участие в националната проучвателна експедиция в масива Тенегебирге, Австрия;

4. Учебна дейност
ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат значителна част от ресурсите и времето на клуба. Последният курс „Пещерняк“ се проведе от началото на ноември 2014 и завърши на 25-26 април 2015 г. с изпит. На допуснатите курсисти до изпит, успешно издържаха изпита 2-ма курсисти, които в последствие подадоха молби за членство в клуба и бяха приети за редовни членове. Същите активно и редовно се включват в мероприятията на клуба.

5. Научно-практическа дейност
5.1. Документиране на пещери
Основната проучвателна дейност на клуба беше съсредоточена в п. Ямата на прявода, която понастоящем е вече изцяло проучена и  картирана – главен картировач Диана Стефанова с помощници всички които се включиха в проучването на пещерата. Пещерата достигна 630 м дължина.
Документирани бяха и пещерите обект на проучване в Тененгебирге – S33 и „S’” образната. Като картировачи се изявиха Цветан Остромски, Герасим Леков

5.2. Научно-приложни дейности
С такава дейност професионално се занимава единствено Д. Кожухаров. Всички около него му помагаме в събирането на пещерна фауна.  През 2015 г. беше проведено събиране на биологични проби от пещ. Елата

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността
През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост се извършваше чрез редовното поддържане на клубния сайт (iskar-speleo.org) със съдържание – снимки и кратки анотации върху проведените мероприятия.

Отново беше издаден клубен календар със снимки на членове на клуба – Герасим Леков, Цветан Остромски, Димитър Димитров (мушморока). Отново бих искал по-дейно участие със снимков материал да вземат и други членове на клуба.

Съставил:                            Г. Леков /Председател на ПК Искър София/
20.02.2016 г.