Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” през 2014 г.

Отчет за дейността на Пещерен клуб “Искър” през 2014 г.

1. Организационно състояние
През 2014 г. числеността на ПК “Искър” намалява с 1 бр (24), спрямо предходната година (25) – 1 напуснал, 1 отписан (Фердун), 1 постъпил от друг клуб (Диана). Някои от членовете изразиха желание за напускане, поради лични причини, но засега са със замразено членство: Павлин, Михайл Вулджев.

Активността на членовете на клуба, след миналото ОС и смяната на ръководството (УС) значително нарастна. Уталожиха се отрицателните настроения и междуличностните конфликти, назряли от предходната година. Клубът стана по-сплотен и задружен.
Въпреки това, както и преди не всички членове са активни в клуба. Активността по организацията на мероприятия в клуба остана в ръцете на няколко души: Кожухаров, Цветан, Крис, Герасим.
Клубните сбирки продължиха да се провеждат в Мед. Колеж „Й. Филаретова“. Вече сбирките бяха значително по-активни и почти всички членове на клуба участваха в сбирките.

УС имаше 1 заседание за свикване на ОС. Всички решения до края на 2014 г. се взимаха от разширени събрания на УС като се взимаше всяко мнение по различни въпроси: нов курс „Пещерняк“, с разпределена програма на множество лектори, съгласуване на практическите занятия, рекламна чаша, тениски, календари и др.

През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. Клубът взе участие в проведеното през годината общо събрание на БФСп.

Клубът взе участие и в редица мероприятия организирани от БФСп – национални експедиции, тренировъчни сборове, Национални чевствания (85г. от БФСп), международни експедиции (Тененгебирге 2014),

2. Финансово състояние
ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и вноски от курс „Пещерняк“. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване, хостинг на интернет сайта и за поддържане и обновяване на пещерния инвентар на клуба. Експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от касиера на клуба Димитър Кожухаров. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност
3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции
През 2014 г. клубът проведе самостоятелно 14 експедиционни прояви, от тях: 6 със спортно-тренировъчна цел, 6 с проучвателни цели и 2 обхода/разкопаване в райони.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения
През 2014 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп - 4;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения 9
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: 2 тренировъчни сбора.
3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2014 г.:
- 3-ма члена на клуба взеха участие в националната проучвателна експедиция в масива Тенегебирге, Австрия;

4. Учебна дейност
ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат значителна част от ресурсите и времето на клуба. Последният курс „Пещерняк“ се проведе от началото на ноември 2014 и завърши на 25-26 април с изпит. На допуснатите курсисти до изпит, успешно издържаха изпита 2-ма курсисти, които в последствие подадоха молби за членство в клуба. Същите активно и редовно се включват в мероприятията на клуба.

5. Научно-практическа дейност
5.1. Документиране на пещери
Основната проучвателна дейност на клуба беше съсредоточена в п. Ямата на прявода, която понастоящем е вече изцяло проучена и  картирана – главен картировач Диана Стефанова с помощници всички които се включиха в проучването на пещерата. Пещерата достигна 630 м дължина.
Документирани бяха и пещерите обект на проучване в Тененгебирге – БИК, S30. Като картировачи се изявиха Цветан Остромски, Герасим Леков, Георги Георгиев

5.2. Научно-приложни дейности
С такава дейност професионално се занимава единствено Д. Кожухаров. Всички около него му помагаме в събирането на пещерна фауна.
Трябва да се отбележи и участието на клуба в инициативата на Btv „Да изчистим България“ при която със съдействието на Ирена Василева беше осигурен екип от телевизията за почистването на пещерата „Рушовата“ (Градежнишката). Мероприятието беше отразено в сайта на телевизията. Интервю даде Димитър Кожухаров за влиението върху околната среда при замърсяването на пещерите.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността
През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост се извършваше чрез редовното поддържане на клубния сайт (iskar-speleo.org) със съдържание – снимки и кратки анотации върху проведените мероприятия.
Отново беше издаден клубен календар със снимки на членове на клуба – Герасим, Цветан, Димитър Димитров (мушморока), Диана Стефанова. Отново бих искал по-дейно участие със снимков материал да вземат и други членове на клуба.

..................................................

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през 2014 г. беше достатъчно активна и многостранна.

Със смяната на ръководството – УС и председател в организационно отношение мисля че постигнахме значителен напредък. Разгорелите се силни страсти, някои от които прерастнали в междуличностни конфликти вече са стихнали.

УС редовно се събира и взима решения. Всички събрания на УС са открити и всички членове  изказват своето мнение. Разцепление в клуба вече няма.  Мога да кажа, че клубът е задружен. На мероприятията се включват всички без да имат някакви междуличностни сблъсъци.

Герасим Леков,
4.11.2015 г.