Отчет за проведения курс "Пещерняк" на ПК "Искър" през 2007 г.

Курсът за квалификация "Пещерняк" за 2007 г. бе проведен от ПК "Искър" - София в периода от 14.03.2007 г. до 30.06.2007 г. (общо 3 месеца и половина). Курсът започна с 11 курсисти, от които през втората му половина отпаднаха 5, но междувременно се присъединиха още 2 курсисти, които настигнаха с подготовката си останалите. Така курсът на обучение бе преминат от общо 8 души.

Бяха проведени общо 15 теоретични и 14 практически занятия, както следва:
Теоретичните занятия бяха с продължителност 2 - 2,5 астр. часа и се провеждаха в подходящи учебни помещения на СУ "Кл. Охридски". Практическите занятия бяха с продължителност 1 ден (6 астр. часа) - 10 занятия, и с продължителност 2 дни (12 астр. часа) - 4 занятия. Местата на провеждане бяха гара Лакатник, с. Карлуково, с. Боснек, м. Панчови грамади - с. Зверино.
Средната посещаемост на занятията бе приблизително 6 души (теория) и 5 души (практика).
На всички курсисти бяха осигурени наличните материали за самостоятелна и допълнителна теоретична подготовка в електронен вид. За провеждането на практическите занятия целево бе закупена нова специализирана колективна и лична екипировка. При необходимост бяха ползвани и лична екипировка и личен транспорт на членове на клуба.

Курсът бе съобразен и проведен в съответствие с изготвените от БФСп програми за обучение, както и с вече утвърдената практика за обучение в ПК "Искър". Учебният материал бе структуриран в четири основни направления със съответен брой занятия както следва:

_______________________________________________________
Раздел: теория / практика
_________________________
- Понятие за пещерно дело и спелеология, пещерите в България, тактика на проникване в пещери: 3 / 2 (вкл. 1х2 дни)
- Преодоляване на отвеси, екипиране и движение в отвеси с техника на единичното въже: 3 / 7
- Научно-приложна спелеология и документиране на пещерите: 6 / 1
- Безопасност на спелеоложката дейност и опазване на пещерите; обобщение и подготовка за изпити: 3 / 4 (вкл. 3х2 дни)
_______________________________________________________

Теоретичните занятия с научно-приложна спелеоложка тематика бяха под формата на лекции, водени от специалисти в съответните области: инж.геол. Мария Златкова - карстов процес и карстообразуване, пещери и райониране на карста в България; ст.н.с. Стефка Иванова (АИМ - БАН) - палеоистория и спелеоархеология; ст.н.с. Явор Шопов (СУ - София, Хим. ф-т) - кристали и вторични карстови образувания; доц. Димитър Кожухаров (СУ - София, Биол. ф-т; член на ПК "Искър") - биоспелеология; д-р Ясен Тончев - оказване на долекарска помощ на пострадал.
Останалите теоретични, както и практическите занятия, бяха водени от членове на клуба, съобразно квалификацията: Цветан Остромски, Венцислав Пенчовски (Бастуна), Георги Стайчев, Александра Стайчева, Калоян Първанов, Иво Тачев.
Стремежът бе да се осигури логическа последователност на теоретичните и практическите занятия, което не винаги бе възможно поради необходимостта от съобразяване с ангажиментите на външните лектори.
В рамките на обучението в курс "Пещерняк" курсистите проникваха в пещерите Ръжишката, Темната дупка, Пропасттъ и Двуетажната (учебно картиране) - Лакатник, Духлата и Академик - Боснек, Черни връх, Хубавицата, Темната дупка, Банковица - Карлуково, Панчови грамади - Зверино. В отделни случаи някои от курсистите бяха включени в експедиционни прояви заедно с членове на клуба. Занятията на открити скали бяха провеждани на екипирани за целта места на Голямата ниша и Алпийска поляна (Лакатник), Проходна и Банковица (Карлуково).

Изпитът - теория и практика - бе проведен край яз. Тешел по време на Първия Балкански сбор на пещерняците от комисия от упълномощените от БФСп изпитващи инструктори Ваньо Станев, Орлин Атанасов (Плътния) и Никола Дончев (Джонсън). Успешно положиха изпита общо 9 души - 7 от курс "Пещерняк" - 2007 г. и 2 от 2005 г. Всички завършили курса през 2007 г. заявиха желание да членуват в ПК "Искър".

Като цяло проведеният през 2007 г. от ПК "Искър" курс "Пещерняк" може да се оцени като успешен и пълноценен, а нивото на подготовка на новите пещерняци - като съответстващо на изискванията на БФСп и на високите критерии на клуба. Заслугата за това е на гореизброените специалисти - лектори, на изпитната комисия и на най-активно включилите се членове на клуба в организационните дейности по провеждането на курса - Димитър Кожухаров, Георги Стайчев, Александра Стайчева, както и на мотивацията и старанието от страна на самите курсисти.

Отг. за обучението в ПК "Искър": Иво Тачев

---
Първоначалното намерение беше ПК "Искър" да представи начина си на провеждане на курса "Пещерняк" на Първия Балкански сбор на пещерняците, но по разни причини идеята намери доста хладен прием тук-таме извън, че даже и вътре в клуба. Затова тук се ограничавам само със сухата фактология с цел информиране на общността на организираните български пещерняци.

От съставителя на отчета