Отчет за дейността на ПК “Искър” през 2013 г.

1. Организационно състояние

През 2013 г. числеността на ПК “Искър” спрямо предходната година се увеличи, като в края на годината клубът наброява 25 членове (18 индивидуални и 7 асоциирани - след влязлата в сила промяна в устава на клуба). Увеличението е в резултат на попълнение от нови пещерняци, завършили курс "Пещерняк" в ПК "Искър" през годината, както и от 1 пещерняк, постъпил от друг клуб. През 2013 г. продължи да съществува малък брой пещерняци, неактивни по разни причини и само формално членуващи в ПК "Искър", но далеч по-малко в сравнение с предишни години.
Клубната дейност се провеждаше в Медицински колеж "Й. Филаретова", като се изразяваше в ежеседмични оперативни сбирки, теоретични занятия с курс "Пещерняк", открити презентации с участието на пещерняци от други клубове. Отново изразяваме благодарността си към това учебно заведение за осигурените идеални условия за провеждане на дейността на клуба! За съжаление, по разни причини в ежеседмичните сбирки обикновено участваха малко на брой членове на клуба, което донякъде попречи на по-доброто планиране и организиране на някои експедиционни прояви и участието на повече пещерняци от клуба в тях.
Дейността на ПК “Искър” през 2013 г. се ръководеше от избрания в края на предходната година УС. УС имаше две заседания, при които взе решения относно членския внос, участието в ОС на БФСп и приемане на членове. Клубът се представляваше пред държавни организации, физически и юридически лица от председателя си, съгласно Устава на сдружението. Деловодството и всички документи на клуба се водеха и съхраняваха от председателя.
През отчетния период ПК “Искър” поддържаше редовното си членство в Българската федерация по спелеология (БФСп) съобразно законите и нормативните разпоредби. Клубът взе участие в проведеното през годината общо събрание на БФСп. Участието на членове на клуба в различните организирани от БФСп учебни, проучвателни, спасителни и тренировъчни прояви бе на задоволително равнище. ПК "Искър" продължи формално да членува в неактивната Асоциация на спелеоклубовете в София (АСКС).
Като цяло организационното състояние на ПК "Искър" може да се определи като добро. Въпреки продължаващата пасивност на част от членовете по отношение на дейността на клуба и проявилите се на моменти противоречия по отделни аспекти от цялостната дейност, може да се каже, че бе затвърдено възстановяването на организационното равнище на ПК "Искър", станало факт през предходния период.

2. Финансово състояние

ПК “Искър” формира приходите си от месечен членски внос и други членски вноски. Други източници на финансиране не бяха търсени активно. Събраните средства се изразходват за задължителните ежегодни разходи за дейността: членски внос към БФСп, групова застраховка “Злополука”, разходи за административно обслужване, хостинг на интернет сайта и за консумативи. Разходи за дейността бяха направени и във връзка с провеждания курс "Пещерняк". Като цяло експедиционната дейност на клуба продължи да се осъществява с лични средства на членовете му.
Събирането и счетоводната отчетност на финансовите средства на клуба през отчетния период се извършваше от председателя на клуба. Счетоводната документация се водеше съгласно текущото законодателство и в установените от него срокове.

3. Експедиционна дейност

3.1. Проведени от ПК “Искър” експедиции

През 2013 г. клубът проведе самостоятелно или като организатор съвместно с други клубове 20 експедиционни прояви, от тях: 5 със спортно-тренировъчна цел, 7 с проучвателни цели и 8 обхода/разкопаване в райони.
Участието във всички тези експедиции в числено изражение бе в рамките на 1 - 7 участници, средно по 3,9 участници, което е леко отстъпление спрямо рекордната в това отношение 2012 г. Вече за поредна година в самостоятелната експедиционна дейност на ПК "Искър" преобладаваше изследването на нови пещери и карстови райони. Този забележителен факт, на фона на относително активната самостоятелна клубна експедиционна дейност, би бил особено значим в цялостната история на ПК "Искър", ако не бе налице нерадостната подробност, че участниците във всички тези прояви са в кръга на недостатъчно голяма част от членовете на клуба.

3.2. Участие на ПК "Искър" и отделни негови членове в прояви на други сдружения

През 2013 г. клубът се включи с участници и организационни инициативи в проведени от други пещерни сдружения експедиции в страната (с проучвателни или чисто спортни цели), както следва:
- национални прояви, включени в календара на БФСп: 6;
- експедиционни прояви, организирани от други клубове и сдружения: 9;
- участие на спасителите от клуба в акции и учебни сборове на АСО към БФСп: 3 тренировъчни сбора.

3.3. Участие на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви зад граница през 2013 г.:

  • 1 член на клуба взе участие в националната проучвателна експедиция в масива Тенегебирге, Австрия;
  • 2 членове на клуба взеха участие в националната експедиция в Радоина, Албания.

Специално място в експедиционната дейност на ПК "Искър" вече заемат експедициите в райони, в които през предишните години клубът организира прояви от националния календар. Такива през 2013 г. бяха "Ермиловец 2013" и "Башовишки печ 2013" (кратки разкази-отчети за тези прояви са публикувани отделно в клубния уеб сайт). И двете продължиха изследванията в тези райони, имащи вече своето място и принос в изследванията на българските пещери, и имаха своите резултати, макар в тях да не се включиха участници от други клубове в БФСп извън организаторите. От останалите прояви заслужава да споменем проведените 5 експедиции в района на с. Черни Вит, при които започна изследването и документирането на новата пещера Ямата на Прявода, сложило началото на изследването изцяло на нов за българските пещерняци карстов масив. Именно в тази нова пещера немалко от пещерняците от „Искър“ изживяха щастието на откривателя - да бъдат първопроходци в нови, непознати за човека подземни предели! А прилежащият карстов масив предполага и още открития, за които да работим сплотено и целенасочено всички искърци - и по-нови, и по-отколешни. Инициативата и организационната заслуга за започване на изследвания в този район бяха на К. Мастиков. Продължи работата с 3 експедиции за разчистване на въртопа в м. Хайдушкото кладенче (с. Дружево), където бе напреднато още към мечтаната нова голяма пещера, макар засега без достигане на желания резултат. От участието в експедиции в България с други клубове и сдружения отбелязахме добро постижение в новооткритата пещера Водопада в Боров дол (Троянски Балкан) със сдр. МОЕРПА, където също имахме щастието да сме първопроходци и да проникнем до значителна дълбочина, без да достигнем до безспорен край. В тази пропастна пещера несъмнено трябва да продължим работата и през 2014 г. в сухия период.

За поредна година преобладаващата експедиционна дейност на ПК "Искър" бяха клубните прояви (в т.ч. съорганизираната от клуба експедиция в пещ. Башовишки печ), а като цяло преобладаващи са участията в експедиции с проучвателна цел, като някои от тях се радваха на най-голям брой участници от "Искър" наравно с няколкото проведени клубни тренировъчни прояви.
Като цяло може да се счита, че експедиционната дейност на ПК “Искър” през 2013 г. беше достатъчно интензивна и разнообразна, макар да има леко отстъпление в сравнение с предходната 2012 г. Имайки предвид числеността на членуващите в клуба, има какво още да се желае по отношение на количественото участие и кръга от участници в експедиционни прояви - потенциалът е налице с включилите се в клуба пещерняци през 2013 г. През последната година проучванията, провеждани от “Искър” в някои карстови райони в миналото, бяха продължени, в други - не, но вече сериозно се работи и в нови райони. Безспорно направлението на бъдещата експедиционна дейност на клуба ще бъде балансът между продължаването на клубните проучвателни експедиции в станалите вече "традиционни" за "Искър" райони и в новите такива.

(Експедиционният дневник с участията на членове на ПК "Искър" в спелеоложки прояви през 2013 г. е публикуван отделно в сайта на клуба.)

4. Учебна дейност

ПК “Искър” ежегодно провежда курсове “Пещерняк”, които по принцип отнемат значителна част от ресурсите и времето на клуба. Традиционно за клуба, бе отделено нужното внимание за продължаване и успешно завършване на учебната 2012-2013 г. при стриктно съблюдаване на правилниците и завишените критерии към обучението в БФСп. Голяма част от курсистите в започнатия през октомври 2012 г. курс отпаднаха по различни причини, но това в крайна сметка не попречи курсът да продължи през зимата и пролетта, макар и не с набрания през есента устрем. Курсът продължи като време и брой занятия малко повече от предвиденото поради нередовно присъствие и текучество на курсистите, но достигна до успешния си край през м. юни. Бяха проведени общо 27 теоретични занятия (= 54 уч. часа) и 33 практически занятия (= 240 уч. часа) - хорариум, надвишаващ националните изисквания. Отговорник за курса "Пещерняк" бе И. Тачев. Активен принос в провеждането имаха В. Пенчовски, В. Петков, М. Вулджев, Ц. Остромски. В обучителната дейност на клуба отново се включиха няколко от членовете му, макар и по-малко от предходния период, и курсът не бе оставен на плещите само на един или двама. Курсисти участваха в някои експедиционни прояви като част от практическата си подготовка, което е добра практика и традиция в клуба и е препоръчително да бъде следвана и за в бъдеще. Курсът на обучение покри изцяло тематиката, като проведените изпити в края му бяха издържани от общо 6 души (4 от 2012-2013 г. и 2 от 2010-2011 г.). В крайна сметка, след няколкогодишно прекъсване, през 2013 г. дейността по обучението на нови пещерняци изпълни основното си предназначение - да захрани клуба със знаещи и можещи пещерняци. От есента бе започнат пореден курс "Пещерняк" за 2013-2014 г., за съжаление с много малък брой набрани курсисти, част от които до края на годината отпаднаха. За първи път теоретичните лекции на курса бяха организирани по договореност съвместно с друг клуб (СК "Хеликтит"). През 2014 г. се надяваме на резултат и от този курс.
Отчетът за курс "Пещерняк" на ПК "Искър" за 2012-2013 г. е публикуван отделно в сайта на клуба.

През годината от страна на ПК “Искър” нямаше участници в националните курсове за обучение на БФСп, едновременно поради недостатъчно желание и поради лична заетост. Клубът понастоящем разполага реално с действащи 1 инструктор, 6 стажант-инструктори и 4 спасители.

Като цяло през 2013 г. учебната дейност в ПК "Искър" не убягна от вниманието ни и на нея по традиция бе отделено значително внимание, като крайните резултати могат да ни удовлетворят, но без да ни успокояват. Нужно е да бъдат насърчавани членовете на ПК „Искър“ да участват по-активно в обучението и предаването на собствения си опит на бъдещите си колеги, с което последните да бъдат по-бързо и по-силно приобщавани към клуба, дейността и задачите му. Полезно ще е също да се подобри синхронизацията и съвместяването на провеждането на курс „Пещерняк“ с останалата дейност на клуба. С оглед на бъдещето на учебната и експедиционната си дейност, клубът има нужда членовете му да погледнат по-сериозно към националните курсове на БФСп за повишаване на квалификацията.

5. Научно-практическа дейност

5.1. Документиране на пещери

През 2013 г. членове на клуба участваха като главни картировачи в документирането на общо 8 пещери в България. От тях новите пещери, картирани само от членове на "Искър", са 4 (2 на Шуменското плато, 1 в Тетевенския Балкан - частично, 1 на плато Стражата), 1 прекартирана (в Искърския пролом) и 1 дублирана с учебна цел (на Шуменското плато), от които само частично е предадена документация в ГКП. Тези участия бяха в рамките на експедиции от националния календар на БФСп и на клубни прояви. Картирани бяха и части от по-големи пещери: Колкина дупка (с. Зимевица) и Саксонската пещера (с. Илинденци). В тези и други експедиции ПК "Искър" се включи в картирането и с участници, вкл. курсисти, за които участието донесе ценен практически опит. При различни експедиции от членове на клуба бяха снети координати и фотографии на пещери и карстови обекти в някои райони (Врачански Балкан, вр. Шаралия, с. Черни Вит и др.). Картната документация от участията в експедиции от националния календар на БФСп през годината (Шуменско плато, Стражата) е предадена на организаторите им за включване в отчетите за експедициите. Все още предстои окончателното оформяне и предаване в ГКП към БФСп на изработвана в течение на последните години документация на немалко пещери, което е отговорност на авторите им.
И без да се отчита почти липсващото предаване на документация през 2013 г., може да се отбележи леко отстъпление в теренното документиране на пещери, дължащо се предимно на етапа на изследванията в повечето обекти, наложил преимуществено изследване на нови части и повърхностни обекти. Затова пък с резултатите от изследванията е налице обещаващ потенциал за разгръщане на този вид пещерняшка дейност през 2014 г. Като гл. картировачи през годината се изявиха Д. Стефанова, Ц. Остромски, И. Тачев.

5.2. Научно-приложни дейности

Клубът като цяло не провежда самостоятелна чисто научна дейност в никой от аспектите на спелеологията най-вече поради липсата на традиции в това отношение. С такава засега се занимава професионално само Д. Кожухаров. Някои от експедиционните прояви на клуба (Башовишки печ, Ямата на Прявода) бяха насочени към събиране на биоспелеологичен материал, като ръководител в тази дейност е именно Д. Кожухаров. Дано в близко бъдеще клубът да натрупа още кадрови потенциал в това отношение и постепенно да запълва тази празнина в цялостната си дейност.

6. Сътрудничество с други организации и връзки с обществеността

През изминалата 1 година дейността на ПК "Искър" по излагане пред широката общественост на идеите за изучаването и опазването на пещерите и карстовите райони, както и на останалите цели и задачи на клуба, се заключаваше в активното публикуване на снимки в интернет сайтове и участие във фотоконкурси от страна на членове на клуба, като фотоконкурса "Пещерите и ние", в който с фотографии отново се включиха Ц. Остромски, Г. Леков, И. Тачев. Продължи редовното поддържане на клубния сайт (iskar-speleo.org) със съдържание. Дейността на ПК "Искър" по отношение на работата с традиционните медии липсваше и през тази година. Специално място в този аспект на дейността на ПК „Искър“ заема станалият вече традиционен годишен календар с висококачествени фотографии от членове на клуба. Макар с ограничено разпространение, този календар е силно визуално средство в подкрепа на каузата на пещерното дело и опазването на пещерите и е високо оценен от пещерняшката общност. За всичко това трябва да подчертаем изключителните заслуги на инициатора и изпълнител Г. Леков, за което специално му благодарим!

С оглед на всичко изложено до тук може да се направи заключение, че като цяло дейността на ПК “Искър” през 2013 г. беше достатъчно активна и многостранна, но в организационно отношение определено има какво още да се желае и на какво да обръщаме повече внимание, вкл. на колегиалните взаимоотношения помежду си. Клубът трябва да продължи организирането на стойностните в изследователско отношение експедиционни прояви в започнатите райони - с. Илинденци, с. Черни Вит, пещ. Башовишки печ, както и да участва активно в проявите от националния календар на БФСп и други прояви в райони, в чието изследване вече имаме значителен принос. Необходимо е в близко бъдеще клубът да наблегне на активността на своите членове във всички аспекти на дейността, да подобри вътрешната си координация, като не изостава от достигнатото през годините равнище в учебната и експедиционната дейност, както и да продължи да поддържа и повишава квалификацията на членовете си.

(Иво Тачев, февр. 2014 г.)