Инструкция за попълване на Прониквачен лист на Пещерен клуб „Искър”-София

Инструкция за попълване на Прониквачен лист на Пещерен клуб „Искър”-София

Прониквачният лист на пещерен клуб „Искър” се попълва за експедиционни прояви, включващи прониквания в пещери и организирани от ПК "Искър". Провеждането и участието в такива експедиционни прояви се извършва в съответствие с "Наредба за организиране и провеждане на спелеоложки прояви" на Българска федерация по спелеология (БФСп), приета с Реш.1 от Прот.1 на УС на БФСп от дата 12.01.2002 г., или следващ заменящ я нормативен документ.
Прониквачният лист на Пещерен клуб „Искър” се попълва преди или по време на експедиционната проява.

В прониквачния лист се вписват:

1. -датата на проявата;
-имената или номерата на пещерите, в които ще се прониква (ако са известни), часа на влизане и контролния час за излизане от написаната пещера (попълва се непосредствено преди проникването);
-местността, в която се намират пещерите, или най-близкия известен ориентир (ако се знае);
-най–близките населени места, явяващи се изходен пункт.

2. Всеки от участниците в проникването вписва собственоръчно името си и се подписва под декларацията за: (а) познаване на мерките и нормативните документи за безопасност, действията за опазване на пещерите, целите и задачите на експедицията, (б) неупотреба на допинг и упойващи вещества и (в) умения за плуване, ако се предвижда проникване във водна пещера.

3.Определеният за Ръководител:
- сверява състава на групата и вписаните имена, попълва името си и се подписва.
- вписва контролния час и дата на проявата (времето, в което се очаква да се е прибрал целият личен състав и да се осъществи връзка с дежурния контрольор).
- името на Дежурния контрольор/и и телефонните номера за връзка.
- точния час на влизане и контролното време за излизане от пещерата.

4. Дежурният контрольор/и трябва да бъде запознат преди отпътуването за проявата с:
-пещерите, в които се планира проникване
- местността, населеното място
- личния състав (приблизителния, при възможност и точния)
- ръководителя на проявата
- контролния час и дата на експедицията
- мястото на съхраняване на прониквачния лист по време на проявата.

Ако това става по мобилна връзка, той полага подписа си след края на проявата.
При наличие на мобилна връзка в близост до обекта на проявата дежурният контрольор/и се уведомява допълнително за точния час на началото и контролния час за излизане от пещерата, името или номера й и точния брой на личния състав.

По време на проявата прониквачният лист се съхравява извън пещерата на място, известно и достъпно както за участниците , така и за дежурния контрольор/и.

След приключване на проявата участник в нея трябва да уведоми за това дежурния контрольор/и при първа възможност.

Проникването на целия личен състав в нови или неизвестни пещери, без да е известно на други точното им местоположение, е недопустимо.

Кратък отчет
за проява на Пещерен клуб „Искър”- София

Краткия отчет се попълва след края на проявата от Ръководителя на проявата. С подчертаване или думи се отбелязва видът на проявата. Описват се имената на пещерите, в които е проникнато. С подчертаване или думи се отбелязват постигнатите резултати. С подчертаване или думи се отбелязва изпълнението на поставените задачи. По усмотрение на попълващия може да се добавят забележки от различно естество.
След попълване на отчета Ръководителят на проявата вписва името си и се подписва, отбелязва датата на попълване и предава прониквачния лист и отчета за съхранение в архива на клуба.

Приложение: Образец на Прониквачен лист на Пещерен клуб "Искър" - София с Кратък отчет за проява на Пещерен клуб „Искър” – София

Настоящата инструкция и приложението към нея са приети с реш. по т.2 , протокол УС-1/2010 г. на УС на Пещерен клуб "Искър" от 15.02.2010 г.