Наредба за организиране и провеждане на спелеоложки прояви

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ

Наредба за организиране и провеждане на спелеоложки прояви

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

чл.1. Тaзи наредба регламентира редът и условията за организиране и провеждане на спелеоложки прояви в системата на БФСп.
Чл.2. Проява по тази наредба е всяка организирана от структурите на федерацията дейност на открито или под земята (в пещери или пропасти) свързана с практическо обучение, спортно проникване с цел тренировка, проучване на карстови райони, пещери или пропасти, състезания или технически прегледи.
Чл. 3. Организирани са проявите, които се провеждат съгласно приети решения на органите на управление на структурите на БФСп (УС и Общите събрания) или на официална сбирка на клубните членове , за които е пуснат маршрутен лист или заповед.
Чл. 4. Прояви могат да организират всички пещерни клубове членуващи в БФСп. Проявите, които не са организирани по реда на Чл.2 се считат за неофициални (неформални) и не ангажират юридически организацията(иите), откъдето са участниците.
Чл. 5. Курсове за начална подготовка на пещерняци и педагогически кадри могат да организират всички клубове членуващи в БФСп при условие че спазват Единната програма за обучение, имат правоспособни инструктори и необходимите екипировка и съоръжения.
Чл.6.Формирането на учебните , прониквачните или изследователски групи и участието в прояви е доброволно и се извършва на лична отговорност.
Чл. 7. Правоспособни са лицата, които са придобили необходимото образование по спелеология в курсовете “Млад Пещерняк”, “Пещерняк”, “Стажант инструктор”, “Инструктор”, “Спасител” и други квалификационни курсове включени в системата на обучение на БФСп.
Чл. 8. Чуждестранните граждани, участващи в организирани прояви на БФСп в страната и чужбина извършват прониквания в пещери и пропасти на собствена отговорност.
Чл.9. Осъществяването на леководолазна дейност във външни и пещерни сифони се осъществява в съответствие с Правилника на леководолазната дейност в Република България и специфичните правила.
Чл. 10. Взривни работи над и под земята се извършват в строго съответствие със Закона за взривните вещества, оръжията и боеприпасите, Правилника за неговото приложение и вътрешно-ведомствения правилник за безопасност при провеждането на взривни работи в пещери и пропасти.

ГЛАВА ВТОРА
Изисквания към участниците

Чл. 11. В проявите по спелеология, с изключение курсовете за начална подготовка могат да участват само правоспособни лица.
чл.12. Участието в прояви по спелеология на лицата не навършили пълнолетие се извършва с писменото съгласие на родителите или настойниците и когато здравословното им състояние позволява това. Изискването е валидно както за случаите, когато лицата са включени в курсове за начална подготовка така и след като са придобили необходимата правоспособност.
Чл.13. Физически дееспособните (навършили 18 лица г.) лица участват в прояви по спелеология, ако здравословното им състояние позволява това.
Чл. 14. Здравословното състояние на лицата участващи в прояви се удостоверява със документи издадени от държавно или частно медицинско поликлинично или болнично заведение както следва:
за лицата участващи в курсове за начална подготовка - документ за начален медицински преглед.
за лицата участващи във всички други прояви - документ за периодичен (годишен) и предсъстезателен медицински преглед .

Чл.15 Забранява се на участниците в прояви по спелеология, 8 часа преди проникване и по време на проникване да употребяват алкохол. Използването на упойващи средства и забранени стимуланти (допинг) при практикуването на спелеология е категорично забранено.
Чл. 16. Участниците във всички прояви в системата на БФСп трябва да имат годишна или периодична (за времето на проявата)застраховка с минимално покритие 300 (триста) лева.
Чл. 17. Чуждестранните участници в прояви организирани в страната трябва да имат международна застраховка валидна у нас.
Чл. 18. Лицата проникващи във водни пещери подписват декларация, че могат да плуват. Лицата, които не могат да плуват могат да проникват само със спасителна жилетка или друго ненадуваемо обезопасяващо средство.

ГЛАВА ТРЕТА
Сформиране на състав на проявите

Чл. 19. Сформирането на състава на проявите (проникването) се осъществява доброволно и по реда и начина на чл.3 от общите разпоредби, с изключение на случаите когато се организират пещерни сборове, технически прегледи и състезания
Чл. 20. В случаите, в които учебно-тренировъчната или експедиционната проява предвижда участие на лица от повече от една структура (клуб) на БФСп, то клуба организатор на проявата вписва имената на участващите пещерняци от други клубове в протокола, решението на УС, седмичната клубната сбирка или прониквачния(маршрутния) лист.
Чл.21. Състава на курсовете за подготовка на кадри се формира по заявките на участниците и в съответствие с изискванията на Програмите и наредбите за организиране на курсовете за подготовка на кадри в системата на БФСп.
Чл. 22. Съставите на техническите прегледи и състезанията се определят в съответствие с Наредбите за провеждане на съответните прояви. За участие в тях се допускат правоспособни лица отговарящи на условията на наредбите и притежаващи документ за здравословно състояние и за застраховка.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Определяне на ръководство на проявите

Чл. 23. За ръководител на проява могат да бъдат определяни само физически дееспособни (пълнолетни) и правоспособни лица, които изразяват съгласие за това.
Чл. 24. Ръководители на курсове за начално обучение и подготовка на педагогически кадри могат да бъдат само само лицата завършили курсовете “Инструктор по спелеология”.
Чл. 25. Ръководители на практически занимания в курсовете за начално обучение и “Стажант инструктори по спелеология” могат да бъдат лицата завършили най-малко курсовете “Стажант инструктори”. В отделни случаи се допуска практическите занимания в курсовете за начално обучение да се ръководят от пещерняци с квалификацията “Спасител в пещери и пропасти”.
Чл. 26.Ръководители на учебно-тренировъчни и експедиционни прониквания могат да бъдат:
1. Пещерняци с най-малко 3-годишен непрекъснат стаж., от датата на завършването на курса.
2. Стажант-инструкторите и инструкторите по спелеология
3. Спасителите в пещери и пропасти
Чл.27. Ръководител на вътрешна или международна проява (експедиция) може да бъде всяко определено и назначено за това правоспособно лице.
Чл. 28. За всяка вътрешна и международна експедиционна проява, в състава на която има повече от една прониквачна група се избира и назначава Главен или Технически ръководител, който задължително трябва да има квалификацията “Ст.инструктор”, “Инструктор” или “Спасител.”
Чл 29. Ръководителите на прояви се определят от органите на управление (Общо събрание, УС, Председател) на съответната структура на БФСп (клуба, федерацията), като името на избраното лице се вписва в протокола и се администрира със заповед на председателя.

ГЛАВА ПЕТА
Ръководни лица на проявите и участници - права и задължения

Чл. 30. Отговорните лица в проявите са Гл.Ръководител (Ръководител), Гл.Технически (Технически) ръководител и ръководител на прониквачна група.
Чл. 31. Главният ръководител (Ръководителя) организира подготовката на проявата, следи за спазването на изискванията, на които трябва да отговарят участниците, ръководи цялостното и провеждане на проявата, разпределя задачите и координира работата между членовете на ръководството и участниците, обобщава и отчита резултатите от проявата. При възникването на нещастен случай незабавно уведомява АСО и най-близките поделения на ПСС. При смъртен случай категорично забранява транспортирането на загиналия от мястото на произшествието и уведомява АСО.
Чл.32. При забелязани нарушения на изискванията на тази наредба от страна на участниците Гл.ръководител има право да не ги допусне до участие или да ги отстрани от проявата.
Чл. 33. Гл.Технически ръководител отговаря за осигуряването на необходимата по количество и качество материална база и екипировка за провеждане на проявата, определя ръководителите на прониквачните групи и техния състав, определя общият тактически план за провеждане на проявата или проникването. При провеждането на всяка експедиционна или тренировъчна проява попълва маршрутен (прониквачен) лист, където се отбелязва местонахожденито на обекта и контролния час на завръщане на групата.
Чл. 34. В случаите, в които в проявата участват лица, които могат да сформират само една прониквачна група функциите на Главен и технически ръководител могат да се осъществяват от едно и също лице - Ръководител на прониквачната група.
Чл. 35. Ръководителят на прониквачна група отговаря за подбора на участниците в нея, осигуряването на необходимата екипировка и съоръжения свързани с осъществяването на конкретната цел, разпределението и изпълнението на задачите от членовете на групата, подготвя детайлен тактически план, коригира го и следи за изпълнението му от членовете на групата, съобщава на Гл.ръководител контролния час на връщане на групата.
Чл. 36. При възникването на нещастен случай ръководителят на прониквачната група организира оказването на долекарска помощ на пострадалия и уведомяването на главния ръководител.
Чл.З7. Всички участници в проявата са длъжни да изпълняват разпорежданията на Главния, Гл.технически ръководител и ръководителя на прониквачна група, освен ако те не представляват непосредствена опасност за тях или за други членове на проявата.
Чл.38. Гл.Ръководител, Гл.технически ръководител и ръководителят на прониквачна група не носят отговорност за нарушения на наредбата извършени от страна на участниците, за които не знаел или не е могъл да знае.
Чл. 39. Всички участници в прояви за длъжни да оказват помощ на изпадналите в беда пещерняци, освен ако не представлява опасност за тях или за другиго.

ГЛАВА ШЕСТА
Отговорности

Чл. 40. Нарушителите на настоящата наредба носят дисциплинарна, гражданска или наказателна отговорност съгласно Българското законодателство.

Заключителни разпоредби

Чл. 41. Настоящата наредба е утвърдена от Управителния съвет на БФСп с Решение № 1 от протокол N1 от 12 януари 2002 и влиза в сила от 01.09. 2001.
Чл. 42. Наредбата отменя Правилника за организиране и провеждане на прониквания в пещери и пропасти.