Устав на сдружение с нестопанска цел - Пещерен клуб "Искър"

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР"

Раздел I. Наименование, същност, правен статут, цели и задачи

Чл.1. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР".

Чл.2.(1) ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е доброволно и самоуправляващо се неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица - за осъществяване на дейности в областта на пещерното дело и спелеологията, туризма и планинарството, алпинизма и опазването на живата и неживата природа.

(2) ПК „Искър“ осъществява дейността си съгласно ЗЮЛНЦ и ЗФВС, както и другите закони в Република България.  

(3) ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е продължител на традициите на съществувалия в миналото пещерен клуб към Туристическо дружество "Искър" - гр. София.

 (4) За постигане на целите и задачите на дейността си ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" сътрудничи с обществени, държавни и частни организации, фирми и други в съответствие с действащото законодателство и настоящия си Устав.

 (5) ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" може да членува колективно в други организации по условията на предходната алинея.

Чл.3. Основните цели на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" са изучаването, документирането, опазването и рационалното използване на пещерите, пропастите, скалните масиви и другите карстови обекти и местности, както и защита на техните естествени обитатели.

Чл.4. Основните задачи на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" са: да извършва спортна и научнопроучвателна дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална основа; да обучава начинаещи пещерняци; да насърчава и съдейства за повишаването на квалификацията, уменията за боравене с алпийска техника, физическата и техническа подготовка на своите членове; да популяризира карстовите природни забележителности в България и спелеологията като наука и хоби със спортен характер; да формира в общественото съзнание потребност от общуване с живата и неживата природа и стремеж към опазването й; да спомага за пълноценния свободен обмен на информация в специфичната си област в национален и международен план.

Чл. 5 ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е юридическо лице- сдружение с идеална цел за осъществяване на дейност в частна полза, и се учредява без срок.

Чл. 6. Седалището на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е;
София 1680, ул. "Лъвски рид" N10, бл.6, магазин 1

 

Раздел II. Членство, права и задължения на членовете

Чл.7.(1) Членството в ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е индивидуално.  

 (2) Асоцииран или пълноправен член може да бъде всеки гражданин, навършил 16-годишна възраст, приемащ настоящия Устав и плащащ членски внос. Асоцииран член може да бъде приет за пълноправен член, след като е бил асоцииран член на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" за не по-малко от 6 месеца.

Чл.8.(1) Членството в ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е доброволно, като времетраенето му се определя от желанието на неговите членове.

 (2) Желанието за асоциирано или пълноправно  членство или за прекратяване на асоциирано или пълноправно  членство се удостоверява с писмено заявление и личен подпис.

  (4) Членството се счита за прекратено поради отпадане, ако без уважителни причини членският внос не е платен до  една година след срока, определен за неговото събиране. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, подписан от лицето, определено от Управителния съвет да събира членския внос, или от Председателя, когато такова лице не е определено и се утвърждава от ОС.

 (5) Членството се прекратява и в случаите, когато са нарушени условията по чл. 7(2).

 (6) Членството се счита за прекратено и в случаите на смърт или поставяне под пълно запрещение.

Чл.9. Прекратяването на членство не поражда имуществени задължения на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР".

Чл.10. Членуващите в ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" имат следните права:

- да участват във всички дейности на пещерния клуб съобразно възможностите и квалификацията си;

- да повишават квалификацията си в областта на пещерното дело и алпинизма със съдействието на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" посредством курсове и семинари, организирани от клуба или от други организации;

- да участват в Общото събрание с право на глас за пълноправни членове или без право на глас за асоциирани членове;

- пълноправните членове могат да избират и да бъдат избирани в ръководството на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР";

- да ползват екипировка и съоръжения, собственост на пещерния клуб по ред, определен от приетия от общото събрание на клуба  за целта правилник;

- асоциираните членове могат да кандидатстват за пълноправни членове на клуба.

Чл.11. Членуващите в ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" лица поемат следните задължения:

- да работят и съдействат за осъществяване на целите и задачите на клуба;

- да спазват настоящия Устав и решенията на Общото събрание на клуба;

- да плащат редовно членски внос;

Чл.12. (1) Членове на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" могат да бъдат изключени за:

- груби нарушения на настоящия Устав;

- за действия в противоречие на установените правила за безопасност при проникване в пещери и пропасти и движение или учебно-тренировъчна работа в планината, които застрашават живота и здравето на други лица;

- за деяния, уронващи престижа на сдружението или грубо погазващи колегиалната етика.

 (2) Провинилите се лица могат да бъдат изключени от сдружението с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от повече от 2/3 от присъстващите пълноправни членове, след изслушване на провинилите се, освен когато последните отсъстват без уважителна причина.

Раздел III. Устройство, ръководни органи и начин на представляване и вземане на решения

Чл.13. Органите за управление на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" са:

- Общо събрание на сдружението;

- Управителен съвет;

- Председател на сдружението.

Чл.14.(1) Върховен орган на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" е Общото събрание на всички лица, членуващи в клуба. Решенията му имат задължителен характер за всички членове.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по инициатива на Управителния съвет или по искане на най-малко 1/3 от пълноправните членове при предварително обявен дневен ред.

 (3) Датата на свикване на Общото събрание и проектът за дневен ред се определят от Управителния съвет. Уведомяването на членовете на сдружението става на официалната интернет-страница на ОК „Искър“ или по електронна поща, или писмено срещу личен подпис, или с нотариална покана, или по друг уреден в текущото законодателство ред, в срок не по-късно от един месец преди провеждането му.

 (4) Общото събрание се счита за редовно, когато присъстват повече от половината от пълноправните членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

 (5) Общото събрание гласува решения с обикновено мнозинство от присъстващите пълноправни членове, освен в случаите, когато реши друго или когато в настоящия Устав е указано друго.
 (6) В Общото събрание всеки пълноправен член има право на един глас. Едно лице може да представлява най-много един член на клуба, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.15.(1) Общото събрание на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР":

- изслушва и приема отчети на Управителния съвет;

- обсъжда и приема документи и решения за дейността на клуба;

- приема бюджет на клуба;

- приема, допълва или изменя Устава на сдружението;

- може да отхвърля решенията на Управителния съвет относно приемането на нови членове и прекратяването на членство;

- приема решения за изключване на членове на клуба в случаите по чл.12;

- избира и прекратява пълномощията на Председателя и членовете на Управителния съвет и контролира дейността им.

 (2) Общото събрание взема решения за прекратяване на сдружението или сливане с друго, за приемане или освобождаване на членове на сдружението, както и за изменяне на Устава с мнозинство най-малко от 2/3 от гласовете.

 (3) По въпроси, които не са предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членовете на управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

Чл.16.(1) ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" се ръководи от Управителен съвет в състав от петима души – Председател и четирима членове.

 (2) Управителният съвет се избира за срок от три години.

 (3) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

 (4) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, по искане на кой да е от членовете му.

 (5) Управителният съвет взема решения с мнозинство от най-малко 4 от 5-те му членове.

 (6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.17. Управителният съвет на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР":

- управлява дейностите на сдружението и го представлява съгласно Устава и действащото законодателство;

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

- обсъжда и предлага на Общото събрание насоките за развитие на дейността на сдружението;

- приема нови членове и прекратява членство, с изключение на случаите по чл.12;

- взема решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

- отчита дейността си пред Общото събрание.

Чл.18. Председателят на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР":

- решава всички текущи въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Управителния съвет;

- председателствува Общото събрание;

- представлява сдружението и действа от негово име и за негова сметка в рамките на своята компетентност;

- отчита дейността си пред Общото събрание.

Раздел IV. Материално обезпечаване и финансиране

Чл.19.(1) ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" формира приходите си от:

- членски внос;

- дарения и помощи от членове на пещерния клуб и от други организации и лица;

- финансиране от други организации и институции;

- предоставяне на услуги на граждани и организации, изискващи прилагане на специфичните умения и познания на членовете на клуба, рекламна и други дейности, свързани с нестопанските цели на сдружението и съобразно действащото законодателство;

 (2) Средствата се изразходват за постигане на целите на Сдружението съобразно Устава и решенията на Общото събрание.

 (3) Сдружението не разпределя печалба.

Чл.20 (1) Членският внос е ежегоден.

 (2) Размерът на членския внос и сроковете за плащането му се определят и променят от Общото събрание.

Раздел V. Ликвидация

Чл.21. (1) При прекратяване на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" се извършва ликвидация.

 (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет  или от определено от него лице.

 (3) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР". При липса на такова решение се прилагат разпоредбите на текущото законодателство.

Раздел VI. Общи положения

Чл. 22.(1) ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" има своя банкова сметка, печат, емблема, значка и почетни звания. Изключителните права по символиките принадлежат на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР". Използването на символиките от трети лица е възможно само на договорни начала.

 (2) Емблемата на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" изобразява черен на цвят прилеп в полет, обгърнат от зелен криволинеен остроъгълен триъгълник, отдолу с надпис в зелено "ПК Искър София".

 (3) Видът и реализацията на символиките на ПЕЩЕРЕН КЛУБ "ИСКЪР" се утвърждават от Общото събрание.

Чл.23   За всички неуредени въпроси в настоящия Устав се прилагат общите правила на българското законодателство.

Настоящият Устав е приет от Общото събрание на сдружението с идеална цел, състояло се на 15.01.2020 г.